Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng GDĐT huyện Lai Vung

Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung, có chức năng, nhiệm vụ được qui định tại Quyết định 140/QĐ-UBND-HC ngày 25/11/2014 của UBND huyện Lai Vung.

Trích Quy định kèm theo Quyết định số 140/QĐ-UBND-HC ngày 25/11/2014 của UBND huyện Lai Vung.

Chương 1: Vị trí, chức năng

Điều 1Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vất chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chương 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 3. Chủ trì phối hợp với các các cơ quan có liên quan trình UBND huyện:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND Tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện.

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện.

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non và trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.

Điều 4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND huyện: Dự thảo các quyết định thành lập các cơ sở giáo dục công lập, cho phép thành lập các cơ sở giáo dục ngoài công lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường trung học cơ sở, trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

.....

Nội dung chi tiết của Quyết định và Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng GDĐT Lai Vung đề nghị xem tệp đính kèm. Tải về tại đây.